Xavier Cugat - "Cugat's Favorite Rhumbas" (CO C-110) (1945)